English
Membership Share Application Form
(can be printed as two sheets)
Hydref 2018
 
Siop Gymunedol
Cilcain
Community Shop
Cilcain Community Shop Logo

Oriau Agor Siop a Chaffi Presennol

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn bore
Dydd Sadwrn p'nawn
Dydd Sul
Siop & caffi
Siop & caffi
Siop & caffi
Siop & caffi
Siop & caffi
Siop & caffi
Siop yn unig
Siop & caffi
08:30 to 13:00       Swyddfa Post 9:30 tan 13:30
08:30 to 13:00
08:30 to 17:00       Swyddfa Post 9:30 tan 13:30
08:30 to 17:00
08:30 to 19:00
08:30 to 12:00
12:00 to 16:00       Caffi cymunedol 14:00 tan 17:00
08:30 to 13:00Gellir archebu pob papur newydd cenedlaethol a lleol a llawer o gylchgronau yn y siop. Nid ydym bellach yn cymryd papurau heb eu casglu i'r Ceffyl Gwyn. Mae nifer bach o bapurau i'r rhai nad ydynt wedi'u gorchymyn ymlaen llaw - rhowch eich archeb os ydych chi am sicrhau eich bod yn cael eich papur!

Walls Ice Cream Logo
Chilly Cow Logo

  - Cewch hufen ia o’r siop!

Rhy boeth yn y tywydd braf?

Bellach gellir archebu Bara Henllan sy’n eu dosbarthu dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Gweler yr amrywiaeth o fara Henllan yma. Mae bara, cacen, pies a phastei ar gael hefyd.

Rydyn ni'n stocio amrywiaeth o gigoedd Dinbych yn gynnwys cig moch, byrgyrs, ac ati, a rhai pasti a phies.
Thai Meals
Rydyn ni'n gwerthu prydau bwyd ‘Thai Ready Meals’ Ac mae’n nhw’n boblogaidd iawn felly archebwch yng nganol yr wythnos ar gyfer y penwythnos. Gellir ail-gynhesu prydau bwyd yn y popty neu'r microdon ac mae canllaw defnyddiol ar bob pecyn sy,n dweud pa mor boeth mae’r chillies!


Derbynnir cerdiau
‘chip & pin’    

Contactless   Chip n PIN  

Bydd y Siop a Chaffi ar agor bob bore
a phrynhawn Mercher i ddydd Sadwrn

Bydd y siop ar agor yn y bore ac y prynhawn ddydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn. Bydd caffi y siop ar gau pan fydd y Caffi Neuadd y Pentre ar agor ar brynhawn Sadwrn. Ar ddydd Llun a dydd Mercher mae'r Swyddfa Bost ar agor rhwng 9:30 a 13:30.

Yn ogystal ag amrywiaeth o fwyd pob dydd, dros yr ychydig wythnosau diwethaf rydym wedi cyflwyno mwy o gynhyrchion llaeth a gyflenwir trwy Blas ar Fwyd - mae'r rhan fwyaf o’r fwyd n cael eu cynhyrchu'n lleol gan gynnwys selsig Edwards o Conwy, Iogwrt Llaeth Y Llan, Llaeth Daioni Organic, Patchwork Pâté, a brandiau Blas ar Fwyd eu hunain a mwy. Hefyd mae Hufen Iâ Chilly Cow, Celtic Honeysmith Honey ag amrywiaeth dda o gardiau cyfarch.

Gwelir y newyddlen diweddaraf yma am ragor o fanylion.Neuadd y Pentref Cilcain
Lleoliad y Siop Gymunedol
Ar ol i siop Cilcain gau ym mis Chwefror, daeth grŵp o wirfoddolwyr at ei gilydd er mwyn dechrau Grŵp Llywio i sefydlu Siop Gymunedol.

Cynhaliwyd pleidlais i ddarganfod beth disgwylir y cymuned Cilcain o siop yn y dyfodol. Nododd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr yr awydd i ailagor siop cyn gynted ag y bo modd, ac roedd y rhan fwyaf o'r rhain sy'n mynegi dewis am siop, oedd eisau siop mewn eiddo y gymuned.

Ar ôl cyfnod o drafodaethau, ymchwiliadau, ymgynghoriadau a cheisiadau, mae'r grŵp llywio yn falch o gyhoeddi’r canlynol:
  • Ymgynghorwyd â thrigolion Cilcain a chynhaliwyd pleidlais, a nododd fod y mwyafrif eisiau siop mewn lleoliad sy'n eiddo i'r gymuned

  • Mae Cyngor Cymuned Cilcain a Phwyllgor Neuadd Bentref Cilcain wedi cytuno y gellir lleoli Siop Gymunedol Cilcain yn ystafell bwyllgor neuadd y pentref ac wedi rhoi cefnogaeth a chymorth i'r prosiect

  • Mae gwasanaethau Swyddfa'r Post eisoes yn cael eu cynnig yn y lleoliad hwn ar ddydd Llun a bore a dydd Mercher bore gyda diolch i ymroddiad gwirfoddolwyr o'r gymuned

  • Cynhaliwyd gwerthu papurau newyddion ar ôl i'r siop wreiddiol gau gyda gymorth gan Pete a Chris Y Ceffyl Gwyn. Ers 16eg o Ebrill, mae’r papurau newyddion yn cael eu gwerthu yn neuadd y pentref fel y gwasanaeth gwirfoddol cyntaf a weithredir yn y siop

  • Mae Siop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig bellach wedi'i gofrestru fel busnes atebolrwydd cyfyngedig gyda'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol fel Cymdeithas Budd-dal Cymunedol (Rhif Cofrestru: 7755)

  • Mae Siop Gymunedol Cilcain bellach yn cwblhau prosesau cyfreithiol a bancio wrth baratoi ar gyfer y cownter a siffloedd yn y siop. Dewch yn ôl yn fuan i weld beth sy wedi digwydd….

Cymdeithasau Budd-dal Cymunedol

Mae Cymdeithas Budd-dal Cymunedol yn strwythur cwmni cyfyngedig wedi'i gofrestru a'i reoli gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Mae gan y gymdeithas yn ei bia gan gyfranddalwyr lluosog ar sail un-bleidlais i un-aelod, bethbynnag am y nifer o gyfranddaliadau a gedwir. Mae'n debyg i Gymdeithas Gydweithredol, ac eithrio y mae'n rhaid iddo fod o fudd i'r gymuned yn gyffredinol yn hytrach na'i gyfranddalwyr.

Caiff Cymdeithas Budd-dal Cymunedol ei lywodraethu yn unol â'i reolau sy'n debyg i Erthyglau mathau eraill o gwmni. Gwneir ceisiadau i'r FCA fel rheol trwy Noddwr gan ddefnyddio 'Rheolau Enghreifftiol' a gynlluniwyd gan y sefydliad noddedig a chytunwyd gyda'r FCA.

Mae ‘Cilcain Community Shop Limited’ yn Gymdeithas Budd-dal Cymunedol gofrestredig (Rhif: 7755) gan ddefnyddio Rheolau Enghreifftiol a Nawdd gan Sefydliad Plunkett sy'n hyrwyddo a chefnogi mentrau sy'n eiddo gan y gymuned.

Gellir gweld Rheolau Siop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig trwy ddewis y dolenni isod.

Lawrlwythiadau

Siop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig General Data Protection Regulation (GDPR) Privacy Notice

Siop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig, Gwneud cais am gyfrannau

Siop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig, Dogfen Gofrestru gan gynnwys Rheolau'r Gymdeithas

Gweld y Cofrestriad ar Gofrestr Gyhoeddus FCA Mutuals
Sylwch y gellir gweld y ddogfen gofrestru am ddim uchod!

Siop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig Cynllun Busnes Ebrill 2018

Aelodau cyfredol y Pwyllgor Rheoli o siop cymunedol cilcain cyfyngedig

Dadansoddiad o holiadur ynghylch cymuned Cilcain

Cylchlythyr 9fed Chwefror 2018 - am y Grŵp Llywio

Cylchlythyr 16eg Chwefror 2018 - ynglŷn â pleidlais y Siop

Canlyniad y Pleidlais 8 Mawrth 2018

Cylchlythyr 27 Mawrth 2018 - am ffurfio'r Gymdeithas Budd-dal Cymunedol

Cylchlythyr 29 Mai 2018 - Cyhoeddi Gwerthu Newyddion a Rhannu

Trosglwyddo y Swyddfa'r Post i'r Neuadd Bentref

Trosglwyddo o Bapurau Newyddion i Neuadd y Pentref ar 16 Ebrill 2018


Cyswllt a’r Siop

Siop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig
Neuadd y Pentref
Y Sgwâr
Cilcain
Sir y Fflint CH7 5NN

Ffôn: 01352-741-354

Email Siop@SiopGymunedolCilcain.co.uk

Copyright © Cilcain Community Shop Limited, 2018